Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald, zijn op alle verkopen, leveringen en montages door Breetec International NV enkel de hierna vermelde voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden van de koper zijn, behoudens in het uitzonderingsgeval zoals hierboven bepaald, in geen enkel geval van toepassing.
  2. Offertes worden door Breetec International NV opgesteld op basis van de door de koper aangeleverde informatie. Indien de koper andere hoeveelheden, maten, e.d.m. bestelt dan dewelke opgenomen in de offerte, kan Breetec International NV de prijzen uit de offerte aanpassen. Leveringstermijnen worden in de offerte steeds louter indicatief meegedeeld.
  3. Bestellingen worden in principe enkel definitief na het verzenden van een schriftelijke orderbevestiging door Breetec International NV aan de koper. Indien er een voorschot betaald dient te worden, zal de bestelling echter pas definitief worden na ontvangst van het voorschot door Breetec International NV.
  4. Gelet op de bepalingen uit artikel 3 heeft Breetec International NV steeds de mogelijkheid om bestellingen te weigeren. Uit hoofde van dergelijke weigering is Breetec International NV in geen geval enige schadeloosstelling verschuldigd.
  5. De prijzen vermeld in de offertes zijn exclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen af fabriek, verpakkingskosten niet inbegrepen. Alle transportkosten, verzekeringen, inklaring, en eventuele kosten voor terugzending van de goederen zijn voor rekening van de koper.
  6. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen te worden betaald binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Indien de verschuldigde hoofdsommen door Breetec International NV niet ontvangen zijn op de vermelde vervaldag, worden alle openstaande facturen automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, opeisbaar. Bovendien zal er in geval van een laattijdige betaling automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, bijkomende een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom van de factuur verschuldigd zijn, alsook moratoire intresten aan een conventionele intrestvoet van 10% per jaar.
  7. Breetec International NV blijft in elk geval eigenaar van alle verkochte goederen tot op het ogenblik van algehele betaling ervan door de koper.
  8. Voor de levering van de bestelling wordt door partijen een leveringstermijn overeengekomen nadat Breetec International NV de orderbevestiging heeft verzonden. De overschrijding van deze leveringstermijn kan voor de koper in geen geval een reden tot annulatie van de bestelling opleveren, noch kan dergelijke overschrijding de koper enig recht op schadeloosstelling verlenen. Gevallen van overmacht kunnen ook geenszins enige aanleiding geven tot het formuleren van klachten wegens overschrijding van de leveringstermijn. Als overmacht wordt o.a., doch niet limitatief, beschouwd: branden, overstromingen, oorlogen, lock-outs, stakingen van personeel of leveranciers, …. In geval van overmacht kan Breetec International de overeenkomst met de koper opzeggen zonder dat hiertoe enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn. Breetec International is gerechtigd de levering van de goederen afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot van maximum 50% van de verkoopprijs, exclusief btw. Indien de koper weigert de levering in ontvangst te nemen, zal deze weigering dezelfde gevolgen hebben als een annulatie van de bestelling, zoals geregeld in het navolgende lid. Bovendien zullen de vervoerskosten voor het terugnemen van de goederen in dergelijk geval volledig ten laste van de koper zijn. Annulatie van de bestelling door de koper maakt een beëindiging van de overeenkomst tussen partijen uit, waardoor de koper een schadevergoeding van maximum 30% van de prijs van de bestelde goederen, exclusief btw, verschuldigd zal zijn. In geval de bestelde goederen maatwerk betreffen, zal de koper de volledige prijs van de bestelde goederen alsnog dienen te voldoen. Ingeval de bestelde goederen laattijdig worden afgeleverd ten gevolge van een fout of nalatigheid van de koper, heeft Breetec International NV het recht om een vergoeding voor bewaringskosten t.b.v. 50,00 EUR per dag vertraging aan te rekenen.
  9. De koper dient elke klacht m.b.t. zichtbare gebreken onmiddellijk bij de levering te noteren op de leveringsbon. Vervolgens dient hij deze klacht binnen de drie dagen na de levering ook schriftelijk te bevestigen aan Breetec International NV door toezending ervan, per aangetekend schrijven, aan de uitbatingszetel. Elke klacht m.b.t. onzichtbare gebreken dient onverwijld, en in elk geval binnen een termijn van vijf dagen na de vaststelling ervan, per aangetekend schrijven aan de uitbatingszetel van Breetec International NV te worden toegezonden. Klachten m.b.t. de facturatie dienen binnen een termijn van acht dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven toegezonden te worden aan de uitbatingszetel van Breetec International NV.

News & Stories

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

Contacteer ons

Hoe kunnen wij u helpen?

Op zoek naar een betrouwbaar en efficiënt ademventiel voor uw silo's en/of opslagtanks. Wij helpen u graag verder! 

Contacteer ons

Hoe kunnen wij u helpen?

Op zoek naar een betrouwbaar en efficiënt ademventiel voor uw silo's en/of opslagtanks. Wij helpen u graag verder!